Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim przesyła informacje w sprawie gotowości do prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych podczas zagrożeń spowodowanych nagłymi zmianami warunków atmosferycznych.

Dane teleadresowe:

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski

Nazwa Jednostki

Nr telefonu stacjonarnego

Nr telefonu komórkowego

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

w Tomaszowie Lubelskim Andrzej Dmitroca

84 6642273  

Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych

w Tomaszowie Lubelskim Grzegorz Mazik

84 6642273  
Dyżurny ZDP w Tomaszowie Lubelskim

84 6642057

84 6642273 (tylko w godz. pracy od 7.00 do 15.00)

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Obwód Drogowy Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim   603743727
Obwód Drogowy Nr 2 w Żulicach   603743726

 

Zarząd Dróg Powiatowych administruje ogółem 630 km dróg powiatowych (tzw. twardych) i generalnie wszystkie drogi utwardzone ujęte są w zimowym planie utrzymania dróg.

Organizacja pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

Akcja zimowego utrzymania dróg prowadzona jest przez Zarząd Dróg Powiatowych od 01.11.2022 r. do 31.03.2023 r. (chyba że warunki meteorologiczne wymuszą konieczność przesunięcia podanych terminów).

ZDP do prac przy zimowym utrzymaniu dróg powołał służby dyżurne, które w zależności od sytuacji na drogach pełnić będą dyżury zimowe w systemie jedno, dwu i trzyzmianowym. Osobą kierującą akcją zimową w Zarządzie Dróg Powiatowych jest dyżurny pełniący swą funkcję pod numerem telefonu (84) 6642057.

Standardy zimowego utrzymania dróg.

Zimowe Utrzymanie Dróg (ZUD) są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Zasady prac prowadzonych przy ZUD oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania.

Poszczególnym standardom przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw. W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg), osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niewykonalne.

Założono, że drogi powiatowe będą utrzymywane w IV i V standardzie zimowego utrzymania dróg. VI standard dopuszczono jedynie w przypadku wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych.

W IV standardzie jest ok. 240 km dróg, w V standardzie ok. 380 km.

Obowiązujące wszystkie drogi publiczne, standardy zimowego utrzymania dróg, z opisem stanu dla danego standardu - określone zostały w załączniku do zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 roku w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych - który stanowi także załącznik do niniejszego planu.

 

 

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH

 według załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r.

 

Standard

Opis stanu utrzymania  drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia występowania zjawisk

1

2

3

4

I

Jezdnia i pobocza utwardzone wolne od czynników powodowanych zjawiskami atmosferycznymi z wyjątkiem wody.

Dotyczy jezdni i poboczy

- śnieg luźny – 2 godz.

- błoto pośniegowe – 4 godz.

- śnieg zajeżdżony – nigdy

- zaspy – nigdy

- gołoledź – 2 godz.

- szron – 2 godz.

- szadź – 2 godz.

- śliskość pośniegowa – 4 godz.

- lodowica – 4 godz.

II

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi.

- śnieg luźny – 4 godz.

- błoto pośniegowe – 6 godz.

- zajeżdżony – występuje cienka warstwa nie utrudniająca ruchu

- gołoledź – 3 godz.

- szron – 3 godz.

- szadź – 3 godz.

- śliskość pośniegowa – 4 godz.

- lodowica – 4 godz.

III

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:

- skrzyżowaniach z drogami twardymi,

- skrzyżowaniach z koleją,

- odcinkach o pochyleniu > 4 %,

- przystankach autobusowych,

- innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi.

- śnieg luźny – 6 godz.

- śnieg zajeżdżony (utrudniający ruch) – występuje

- zaspy, języki śniegowe :

- lokalnie – 6 godz.

W miejscach wymienionych w kol. 2:

- gołoledź – 5 godz.

- szron – 5 godz.

- szadź – 5 godz.

- śliskość pośniegowa – 6 godz.

- lodowica – 5 godz.

IV

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

- śnieg luźny – 8 godz.

- śnieg zajeżdżony – występuje

- języki śnieżne – występują

- zaspy – do 8 godz.

Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych :

- gołoledź – 8 godz.

- śliskość pośniegowa –10 godz.

- lodowica – 8 godz.

V

Jezdnia odśnieżona , w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek .

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu .

- śnieg luźny – 16 godz.

- śnieg zajeżdżony – występuje

- języki śnieżne – występują

- zaspy mogą występować – 24 godz.

Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych :

- gołoledź – 8 godz.

- śliskość pośniegowa – występuje

VI

Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.

Jezdnia posypana po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi.

- śnieg luźny – występuje

- śnieg zajeżdżony – występuje

- nabój śnieżny – występuje

- zaspy –  48 godz.

W miejscach wyznaczonych:

- wszystkie  rodzaje śliskości po odśnieżaniu – 2 godz.


 

Zaznaczone pole obowiązuje ZOP w Tomaszowie Lubelskim, co nie znaczy, że nie będzie odśnieżone lub posypane wcześniej niż przedstawia powyższa tabela i obowiązujące nas standardy.

Ujęte w załączniku określenie "jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu" określa, że posypywaniem objęte będą następujące miejsca w ciągach dróg:

 • skrzyżowania z innymi drogami oraz liniami kolejowymi,
 • odcinki dróg o pochyleniu podłużnym większym niż 4 %,
 • niebezpieczne łuki poziome (łuki zbliżone do kąta prostego),
 • inne miejsca niebezpieczne ustalone przez Zarząd Dróg, np. odcinki dróg przebiegające w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników wodnych, na wysokich nasypach i mostach.

Materiały i sprzęt

Do zimowego utrzymania dróg przygotowano dwie grupy sprzętu tj.:

 • sprzęt do zwalczania śliskości zimowej;
 • sprzęt do odśnieżania dróg.

Do zwalczania śliskości przeznaczono 7 szt. piaskarek z nakładanymi pługami odśnieżnymi (typ średni) oraz jako sprzęt ładujący materiał 2 koparki i 2 koparko-ładowarki.

Zaznaczamy, że wszystkie piaskarki oraz nośniki piaskarek (7 samochodów ciężarowych) są własnością ZDP.

Dodatkowo (poza powyższymi jednostkami) do odśnieżania dróg przygotowano sprzęt własny tj.:

 • pługi ciężkie - 2 szt. (montowane na samochodach MAN, Renault)
 • pług czołowy średni - 1 szt. (ciągnik New- Holland)
 • pług boczny średni - 1 szt. (ciągnik Deutz-Fahr)
 • pług boczny lekki - 1 szt. (ciągnik Zetor)
 • pługi wirnikowe - 3 szt.

Zorganizowano dwa składowiska materiałów do zwalczania śliskości zimowej tj. w Żulicach i w Tomaszowie Lubelskim. Zgromadzono na nich wg. stanu na dzień 12 października 2022 roku:

 • 2044 ton mieszanki piaskowo - solnej,
 • 1080 ton czystego piasku,
 • 305 ton żużlu.