W związku z nowym obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Susiec ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sporządzania corocznych sprawozdań dotyczących gospodarowania nieczystościami ciekłymi zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Susiec w terminie do 30 czerwca 2023 roku.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Susiec, na stronie internetowej www.susiec.pl w zakładce Druki do pobrania:

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Wypełnione druki prosimy składać w kancelarii Urzędu Gminy Susiec, pocztą na adres: Urząd Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec.

Podstawa prawna:

- art.3 ust.3 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022, poz. 2519 ),

- art.3 ust.5 i 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022, poz. 2519 )

 

Informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy Susiec będą prowadzić kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Susiec.

Podczas kontroli sprawdzane będą umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników.

Podstawa prawna: art.3 ust.3 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022, poz. 2519 ),

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022, poz. 2519) — Wójt Gminy Susiec sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy; do kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022, poz. 2556 ).

Ponadto zgodnie z art.363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556) - Wójt Gminy Susiec może, w drodze decyzji nakazać osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do:

1) ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;

2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego.