Wójt Gminy Susiec powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Susiec w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Na podstawie art. 6 oraz 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r poz. 28, 1688), Wójt Gminy Susiec ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Gminy Susiec w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Termin konsultacji: od 7 listopada 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

 1. formularz uwag w postaci papierowej lub elektronicznej:
  Uwagi i opinie można składać:
  1. drogą elektroniczną na adres: www.susiec.pl
  2. drogą korespondencyjną na adres: Gmina Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec
  3. osobiście w Urzędzie Gminy Susiec ul. Tomaszowska 2 pokój nr. 12, w godzinach 7:30 do 15:30
  4. osobiście w trakcie trwania spotkania konsultacyjnego.
 2. zbieranie uwag ustnych:
  1. przekazanych z wykorzystaniem numeru telefonu; Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 84 6654893 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30
  2. przekazanych osobiście w Urzędzie Gminy Susiec ul. Tomaszowska 2, pokój nr. 12,.w godzinach 7:30 do 15:30
  3. osobiście w trakcie trwania spotkań konsultacyjnych.
 3. ankieta w postaci papierowej lub elektronicznej:
  Ankiety można składać:
  1. drogą elektroniczną na adres: www.susiec.pl
  2. drogą korespondencyjną na adres: Gmina Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec
  3. osobiście w Urzędzie Gminy Susiec ul. Tomaszowska 2, pokój nr 12 w godzinach 7:30 do 15:30
  4. osobiście w trakcie trwania spotkania konsultacyjnego.
 4. spotkanie konsultacyjne zaplanowane w dniu 21 listopada 2023 roku, w godz. 7:30 – 17:30 w budynku Urzędu Gminy Susiec

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.ugsusiec.bip.lubelskie.pl
 • na stronie internetowej gminy Susiec: www.susiec.pl
 • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Susiec
 • na tablicach informacyjnych w sołectwach na terenie gminy
 • przez publikację w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).

Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po 15 grudnia 2023 r.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Susiec.

Informacja podsumowująca konsultacje społeczne zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona stronie internetowej Gminy Susiec na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.

Wójt Gminy Susiec – Zbigniew Naklicki

Załączniki: