pfron

Gmina Susiec informuje o otrzymanym dofinansowaniu ze środków PFRON, w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację projektu pod nazwą: „Przystosowanie budynku WTZ w Grabowicy do potrzeb osób niepełnosprawnych”,

Umowa nr PPA/000032/03/D z dnia 21 grudnia 2023 roku, zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjno-informacyjnej i architektonicznej budynku w którym znajdują się Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grabowicy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, uczęszczających na zajęcia do placówki, poprzez przeprowadzenie szeregu działań zmierzających do spełnienia przez WTZ w Grabowicy części wymogów dostępności określonych w ustawie o dostępności.

Zakres zaplanowanych działań obejmuje:

Dostępność architektoniczna: przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych,wymiana drzwi, wymiana barierek

Dostępność informacyjno-komunikacyjna: oznakowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych alfabetem Braille'a oraz kontrastowym kolorem, zakup pętli indukcyjnej stacjonarnej, zakup pętli indukcyjnej przenośnej, zakup lupy elektronicznej, zakup piktogramów.

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania:
Adaptacja łazienek i drzwi wejściowych do budynku wpłynie na poprawę dostępności dla osób poruszających się na wózku. Montaż nowych barierek i tabliczek w alfabecie Braille’a przyczyni się do poprawy dostępności dla osób z różnymi dysfunkcjami w tym wzroku, ruchu. Zakup pętli indukcyjnych będzie bardzo przydatny w przypadku obsługi osób niedosłyszących lub osób starszych posiadających problemy ze słuchem. Zakup lupy elektronicznej zapewni możliwość powiększenia obrazu tak aby dopasować go do indywidualnych potrzeb użytkownika, będzie bardzo przydatne w przypadku obsługi osób słabowidzących. Zakup piktogramów poprawi poziom dostępności dla osób z problemami poznawczymi.

Okres realizacji: 01-01-2024 r. do 31-12-2024 r.
Całkowity koszt realizacji projektu: 206 600,00 zł
Dofinansowanie ze środków PFRON: 165 280,00 zł