Dwa takie otwory wiertnicze zostaną wykonane na terenie naszej gminy już w niedługim czasie. Zgodnie z posiadanymi koncesjami wydanymi przez Ministra Środowiska, jeden będzie wykonywany przez firmę Chevron Polska Energy Resources Sp. z o. o na działkach wydzierżawionych od kilku mieszkańców Nowin, do których prowadzi droga z Oseredka. Drugi, natomiast zlokalizowany jest na gruntach Majdanu Sopockiego w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości Grabowica, a wykonywany będzie przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Jak podają wyliczenia skali operacji finansowych nie licząc niezwykle wysokich kosztów badań naukowych, samo odwiercenie otworu pionowego, o głębokości 3 km, z kilometrowym odcinkiem horyzontalnym oraz przeprowadzenie pełnego zabiegu szczelinowania hydraulicznego wymaga zainwestowania ok. 10 mln dolarów w warunkach amerykańskich. W Europie koszty te mogą wynieść nawet dwa razy więcej ze względu na potrzebę wykonywania dużo głębszych odwiertów. W warunkach polskich wiercenia w celu uzyskania gazu z łupków są prowadzone do głębokości od 3,0 do ponad 5,0 km. Natomiast na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady wynoszą od 1,8 do 2,7 km. Znaczne głębokości występowania potencjalnych złóż z jednej strony podrażają koszty prac i wydłużają czas ich trwania, ale z drugiej są czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo eksploatacji gazu.

   Rolą Gminy w tych planowanych przedsięwzięciach jest przede wszystkim pomoc, w pierwszej kolejności właścicielom wydzierżawianych działek, aby treść podpisywanych umów była zgodna z ustaleniami stron, a także, aby umowy chroniły interesy prawne tych mieszkańców. Staramy się również służyć pomocą dla firm poszukiwawczych w procesie logistyczno – koncepcyjnym w postaci chociażby możliwości komunikacyjnych wytypowanych obszarów z drogami publicznymi. Etap prac przygotowawczych, podczas którego powstaje infrastruktura zakładu górniczego, jest kluczowy z punktu widzenia bezpiecznego prowadzenia eksploatacji. Najważniejszymi elementami tego etapu są: zabezpieczenie organicznej warstwy gleby, izolacja powierzchni terenu, wykonanie systemu drenażu i odprowadzania wód opadowych, budowa zbiorników na wodę opadową i procesową, budowa ujęć i przyłączy wodnych, a także zaprojektowanie przyszłych instalacji odbioru odpadów oraz sieci odbioru i przesyłu gazu. Obecnie powszechnie stosowaną praktyką jest wyłożenie powierzchni terenu folią nieprzepuszczalną oraz płytami betonowymi. Organiczną warstwę gleby na ogół zdejmuje się i zwałuje wokół terenu odwiertu, co dodatkowo tworzy barierę ochronną.
   Ze względu na konieczność transportu znacznej ilości urządzeń niezbędnym staje się wybudowanie drogi dojazdowej i tak też zaplanowane jest w naszym przypadku. Sam etap wiercenia otworów trwa zazwyczaj kilka miesięcy. Aby móc potwierdzić na ile perspektywiczne są nasze obszary będące przedmiotem badań, koniecznym jest podjęcie ryzyka poszukiwań niekonwencjonalnych złóż węglowodorów, przez wspomnianych wcześniej operatorów i dopiero po analizie rezultatów prac poszukiwawczych będzie możliwa weryfikacja założeń i przypuszczeń. Mamy świadomość, że każdy proces poszukiwawczy surowców konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, a potem ich eksploatacja wiąże się z mniejszym lub większym oddziaływaniem na środowisko naturalne, ale również i to, że ogromna rola spoczywa na naszych państwowych służbach geologicznych i hydrologicznych, aby w ramach swoich uprawnień i kompetencji monitorować cały ten proces. Bezpieczna dla środowiska naturalnego eksploatacja gazu z formacji łupkowych jest możliwa przy założeniu prowadzenia jej w sposób uwzględniający wskazania wynikające z dotychczasowych doświadczeń i analiz. Rozwój cywilizacyjny, czy chcemy, czy nie, powoli wymusza na nas ograniczenia w stosowaniu nieodnawialnych paliw kopalnych, a także ograniczenia zbyt gwałtownego uwalniania się z nich gazów cieplarnianych do atmosfery. Wykonanie wyżej wymienionych odwiertów poszukiwawczych jest ogromną szansą również dla naszej gminy, bo oprócz sprawdzenia ile gazu ziemnego kryje się w łupkach występujących na tym terenie, będzie możliwe przeprowadzenie znacznie dokładniejszych badań budowy geologicznej tych obszarów, sprawi to, że rozpoznane mogą zostać nowe złoża zarówno konwencjonalne jak i niekonwencjonalne.