Gmina Susiec z rocznym dochodem podatkowym ok. 390 zł na jednego mieszkańca plasuje się w kategorii gmin najbiedniejszych w województwie lubelskim. To sprawia, że planując inwestycje musi tą przysłowiową złotówkę obejrzeć z każdej strony nim zostanie wydana, szczególnie, gdy zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie unijne. Dlatego też bardzo rozważnie prowadzone są plany inwestycyjne. Należy przy tej okazji przypomnieć o ogromnych kosztach, jakie gmina ponosi na finansowanie oświaty, która niestety nie jest dostosowana do zmieniających się warunków i każdego roku oprócz subwencji oświatowej pochłania coraz większe środki z dochodów własnych gminy. Tu należy wierzyć w rozwagę radnych, którzy muszą podjąć ten bolesny, ale jakże konieczny do rozwiązania problem.
W tych trudnych warunkach nie może być mowy tylko o narzekaniu. Staramy się pozyskiwać gdzie to tylko możliwe dofinansowanie do zadań, jakie chcemy realizować w najbliższych dwóch latach. Na uwagę zasługuje fakt, że w jednym z ostatnich konkursów naboru wniosków ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Działaniu - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, nasza gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości prawie 1,5 mln zł na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nowiny. Realizacja tego zadania planowana jest w latach 2012-2013 przy czym całkowita wartość tego projektu wynosi ponad 2 mln 700 tys. zł. Zakres prac obejmował będzie budowę trzech zbiorników wyrównawczych po 50 m3 każdy, zasilanych z ujęcia wody w Grabowicy, blisko 6 km sieci wodociągowej oraz 99 przyłączy o łącznej długości 1632 mb.

Natomiast w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 –2013, nasza gmina w partnerstwie z dziesięcioma gminami powiatu Tomaszowskiego oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim bierze udział w staraniach pozyskania dofinansowania do zadania „Transgraniczne partnerstwo – bezpieczne środowisko”. Gmina przewiduje zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Oseredek i lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Susiec oraz przewoźnego agregatu prądotwórczego o dużej mocy na potrzeby zasilania urządzeń komunalnych w razie przerw
w dostawie prądu. Wartość projektu po stronie gminy to kwota ponad 1 mln 124 tys. zł. Specyfika tego Programu wymusza współpracę partnerską na poziomie samorządowym oraz partnerów zagranicznych. Liderem tego projektu została Gmina Tyszowce a partnerami zagranicznymi są: Czerwonogradzka Rada Miejska, Sokalska Rejonowa Rada i Rada Miejska w Rawie Ruskiej. Całkowita wartość tego projektu to kwota ponad 15 mln 700 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych ponad 14 mln 140 tys. zł.

Kolejnym projektem, w którym gmina uczestniczy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 pt. „Łatwiej na Roztocze” jest wspólne przedsięwzięcie polegające na poprawie bezpieczeństwa w postaci budowy mostu na rzece Tanew, wykonanie gruntownej modernizacji drogi powiatowej i ścieżki rowerowej od Suśca w kierunku Huty Różanieckiej do granicy powiatu. Liderem tego projektu jest Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim oraz partner zagraniczny – Żółkiewska Rejonowa Rada. Całkowita wartość tego zadania to kwota 17 mln 600 tys. zł, z czego można liczyć na dofinansowanie rzędu 15 mln 840 tys. tj. 90% kosztów kwalifikowanych. Planowane dofinansowanie do budowy mostu dla gminy to kwota ponad 1,5 mln zł. Wnioski te zostały opracowane oraz przetłumaczone na język angielski i złożone do instytucji zarządzającej gdzie będą podlegały ocenie formalno-prawnej a po niej merytorycznej. Mamy cichą nadzieję, że naszej gminie uda się skorzystać z tak atrakcyjnego dofinansowania
i zrealizowania długo oczekiwanych przedsięwzięć.