„Zawsze Razem” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miejscowości Łuszczacz i Róża, informuje, że realizuje projekt pn. „Budowa roztoczańskiego przystanku rowerowego w Suścu”. Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

Gminny Komisarz Spisowy w Suścu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS - CoV-2 informujemy, że od 15 stycznia rozpocznie się rejestracja dla seniorów, którzy ukończyli 80 lat, natomiast od 22 stycznia dla osób, które ukończyły 70 lat. Od 25 stycznia rozpoczną się szczepienia zarejestrowanych seniorów.

Przekazanie łodzi ratowniczej jednostce OSP Majdan Sopocki

Na mocy podpisanej umowy darowizny w dniu 9 grudnia 2020 w budynku remizo – świetlicy w Majdanie Sopockim Pierwszym odbyło się uroczyste przekazanie jednostce OSP Majdan Sopocki łodzi ratowniczej wraz z wyposażeniem (zapora sorpcyjna 20mb, zapora parkanowa 20mb, suchy skafander 2szt). Łączna wartość przekazanego sprzętu wyniosła 90 000,00 zł.