Przypominamy o zbliżającym się terminie 30 czerwca 2022 r. do którego należy złożyć deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Właściciele nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych posiadających źródła ciepła są zobowiązani do złożenia deklaracji .

Zgodnie z Regulaminem szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów Stypendium Wójta Gminy Susiec przyznawane jest uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych, którzy uzyskują wysokie wyniki w nauce (średnia ocen 5,1 – dla uczniów klas IV-VI oraz 4,9 – dla uczniów klas VII i VIII) lub wyróżniają się osiągnięciami w konkursach w roku szkolnym 2021/2022.

W związku z wystąpieniem w miesiącu maj 2022 roku na terenie gminy Susiec niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci przymrozków wiosennych, informuję, że komisja powołana Zarządzeniem Nr 186 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 czerwca 2021 roku przystępuje do szacowania strat.

Uprawy dotknięte przymrozkami wiosennymi to porzeczka czarna, porzeczka czerwona, truskawki w uprawie polowej.

Rolnicy, w których gospodarstwach wystąpiły szkody w w/w uprawach spowodowane przymrozkami wiosennymi, mogą zgłaszać szkody. Zgłoszenia należy dokonać na aktualnych formularzach Oświadczenia, dostępnych w Urzędzie Gminy Susiec oraz w BIP i na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i Gminy Susiec.

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez przymrozki wiosenne, mogą być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw w terminie do 3 czerwca 2022 roku w Urzędzie Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec (pok. nr 7) w godzinach pracy Urzędu.

 

Formularz oświadczenia

Burmistrz Józefowa działając w oparciu o art. 6 i 6a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 poz. 1057 t.j.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielone Serce Roztocza 2021 – 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Strategia obejmuje obszar: Gminy Józefów, Gminy Krasnobród, Gminy Susiec i Gminy Zwierzyniec.

Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu Strategii wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz umożliwienia mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag i opinii dotyczących projektu dokumentu Strategii i Prognozy.

Informacje o konsultacjach:

 • Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od dnia 20 maja 2022 r. do dnia 23 czerwca 2022 r.
 • Wszyscy zainteresowani, w terminie określonym powyżej mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, tj. Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielone Serce Roztocza 2021 – 2030 oraz Prognozą oddziaływania na środowisko do projektu Strategii.
 • Dokumentacja sprawy dostępna jest na niniejszej stronie internetowej oraz jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Józefowie, ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów, pok. nr 6
 • Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym powyżej.
 • Uwagi i wnioski należy składać wyłącznie na formularzach konsultacyjnych umieszczonych na niniejszej stronie internetowej:
 • drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy na adres: Urząd Miejski w Józefowie, ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów – z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielone Serce Roztocza 2021 – 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Józefowie, ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów, pok. nr 6 tel. 84 687 81 33 w.56 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).
 • Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Józefowa.
 • Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 23 czerwca 2022 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców rekomendujemy zgłaszanie uwag i wniosków przede wszystkim pocztą elektroniczną.

Dokumenty (linki):

 • Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielone Serce Roztocza 2021 – 2030

https://ejozefow.pl/images/dialog_spoleczny/ks_20_05_2022/Strategia_Rozwoju.pdf

 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielone Serce Roztocza 2021 – 2030

https://ejozefow.pl/images/dialog_spoleczny/ks_20_05_2022/Prognoza_ONS.pdf

 • Formularz konsultacyjny do Projektu Strategii

https://ejozefow.pl/images/dialog_spoleczny/ks_20_05_2022/Formularz_konsultacyjny_Strategia_Rozwoju.docx

 • Formularz konsultacyjny do Prognozy oddziaływania na środowisko

https://ejozefow.pl/images/dialog_spoleczny/ks_20_05_2022/Formularz_konsultacyjny_ONS.docx

 • Klauzula RODO

https://ejozefow.pl/images/dialog_spoleczny/ks_20_05_2022/Klauzula_RODO.docx

Zapraszamy zainteresowanych do zapisów na szkolenia z obsługi maszyn żniwnych, wózków widłowych i ładowarek teleskopowych.