Gmina Susiec informuje, że otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego, na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Informuję, że w dniach od 27 do 29 marca 2023 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

• Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych
• Dawkę szczepionki stanowi blister z płynem wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu
Nie  wolno dotykać szczepionki !
• Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
• Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem
• Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
• Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

* Termin akcji może ulec zmianie, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl i na @LublinWeterynaria.

W związku z nowym obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Susiec ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sporządzania corocznych sprawozdań dotyczących gospodarowania nieczystościami ciekłymi zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Susiec w terminie do 30 czerwca 2023 roku.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Susiec, na stronie internetowej www.susiec.pl w zakładce Druki do pobrania:

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Wypełnione druki prosimy składać w kancelarii Urzędu Gminy Susiec, pocztą na adres: Urząd Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec.

Podstawa prawna:

- art.3 ust.3 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022, poz. 2519 ),

- art.3 ust.5 i 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022, poz. 2519 )

 

Informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy Susiec będą prowadzić kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Susiec.

Podczas kontroli sprawdzane będą umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników.

Podstawa prawna: art.3 ust.3 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022, poz. 2519 ),

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022, poz. 2519) — Wójt Gminy Susiec sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy; do kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022, poz. 2556 ).

Ponadto zgodnie z art.363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556) - Wójt Gminy Susiec może, w drodze decyzji nakazać osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do:

1) ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;

2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie informuje , że w celu zwiększenia bezpieczeństwa i zapewnienia ciągłości dostaw paliwa gazowego podjęła decyzję o wykonaniu przebudowy gazociągu s/c wraz z przyłączami zlokalizowanego w miejscowości Grabowica gm. Susiec.

W związku z powyższym Nasza Firma podpisała umowę z firmą Przedsiębiorstwo Usługowe PAK Joanna Gaus z siedzibą Stok Lacki - Folwark ul. Siedlecka 111 a, 08-110 Siedlce. Firma PAK ma wykonać dokumentację projektową na podstawie której wykonane zostaną roboty budowlane związane z tą przebudową. W sprawie uzyskania od właścicieli nieruchomości zgód na zlokalizowanie gazociągu będzie się z Państwem kontaktował przedstawiciel firmy PAK tj. Pan Wojciech Witek. Będzie on miał stosowne pełnomocnictwo. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt. Sprawę prowadzi Dział Inwestycji i Remontów - Jacek Siwiec tel. 81 44521 27, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z poważaniem

Kierownik Działu
Inwestycji i Remontów
Rafał Bury