Urząd Gminy Susiec informuje, że od 01 lutego 2023 roku do 28 lutego 2023 roku przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 rok.

Prosimy się o dokładne wstawianie we wniosku powierzchni użytków rolnych. Rolnik, który dzierżawi grunty składa oświadczenie od kogo dzierżawi oraz powierzchnię dzierżawy - dodaje do własnej powierzchni i wstawia we wniosku w rubryce użytki rolne w punkcie IV. Prosi się również o dokładne wpisywanie ilości litów oraz kwoty z faktury w załączniku Zestawienie Faktur oraz podliczenie łącznej ilości litrów oraz kwoty.
        

W 2023 roku przysługuje:

 • 110 litrów na 1 ha użytków rolnych,
 • 40 litrów na 1 szt. bydła (zaświadczenie z ARiMR o posiadaniu bydła),
 • 1,20 zł dopłaty do zakupionego oleju napędowego.

 

Wszystkie należności regulowane są przelewami. We wniosku obowiązkowo należy wypełnić numer konta bankowego na które zostaną przekazane należności.

 

Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Oświadczenie rolnika

Oświadczenie dzierżawcy

Zestawienie faktur

Klauzula informacyjna RODO

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim w ramach akcji informacyjnej dotyczącej wysoce zjadliwej grypy ptaków, w związku z wystąpieniem choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przekazuje informację rolnikom i hodowcom drobiu w podległych sołectwach.

Treść informacji

Wójt Gminy Susiec obwieszcza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Susiec w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Susiec.

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485) rozpocznie się proces konsultacji społecznych dotyczący wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Susiec.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Susiec. Konsultacje mają na celu zebranie opinii, sugestii i uwag dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie diagnozy i delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, przeprowadzonej zgodnie z wymogami ustawy o rewitalizacji, na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Susiec na lata 2021-2030.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 23 grudnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. w formie:

 1. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą formularzy.
  Formularz zgłaszania uwag dostępny będzie od dnia 23 grudnia 2022r.:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Susiec pod adresem internetowym: ugsusiec.bip.lubelskie.pl
  2. na stronie Gminy Susiec pod adresem internetowym: susiec.pl
  3. w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Susiec,
  4. podczas spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt 4.
 2. Zbierania uwag ustnych.
  Zbieranie uwag ustnych będzie możliwe od dnia 23 grudnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.:
  1. w Urzędzie Gminy Susiec pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu,
  2. podczas spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt 4.
 3. Ankiety w postaci papierowej lub elektronicznej.
  Ankieta dostępna będzie od dnia 23.12.2022 r.:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Susiec pod adresem internetowym: ugsusiec.bip.lubelskie.pl,
  2. na stronie Gminy Susiec pod adresem internetowym: susiec.pl
  3. w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Susiec,
  4. podczas spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt 4.
 4. Otwartego spotkania konsultacyjnego ekspertów z mieszkańcami Gminy Susiec umożliwiającego prezentację głównych założeń i propozycji do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także zgłaszanie uwag, opinii i propozycji.
  Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu, w dniu 13 stycznia 2023 r. w godzinach 10.00-12.00, możliwe będzie indywidualne spotkanie z ekspertem.

Projekt uchwały wraz z załącznikami dostępny będzie od dnia 23 grudnia 2022 roku:

   1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Susiec pod adresem internetowym ugsusiec.bip.lubelskie.pl
   2. na stronie Gminy Susiec pod adresem internetowym: susiec.pl
   3. w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Susiec,
   4. podczas spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt 4.

Wypełnione formularze zgłaszania uwag i ankiety konsultacyjne można przekazać:

   1. drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (z dopiskiem „Ankieta konsultacyjna” lub „Formularz zgłaszania uwag"),
   2. drogą korespondencyjną na adres:Urząd Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec
   3. w trakcie spotkania konsultacyjnego w dniu 13 stycznia 2023r.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

   • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych podczas spotkania otwartego),
   • złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed dniem 23 grudnia 2022 r. albo po dniu 31 stycznia 2023 r.

Załączniki:

 

Logotyp Funduszy Europejskich, flaga Polski, flaga Unii Europejskiej i napis Unia Europejska i Europejski Fundusz Społeczny

Gmina Susiec realizuje przedsięwzięcie grantowe „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Suścu”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.